ALGEMENE VOORWAARDEN Praktijk Albertine Mulder

Vertrouwelijkheid

Bij Praktijk voor Mesologie Albertine Mulder, hierna aangeduid als “de therapeut,” staan wij garant voor de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als cliënt en bezoeker van onze praktijk is het belangrijk om te weten dat de therapeut handelt in overeenstemming met de geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Cliëntendossier en Privacy

De therapeut houdt een cliëntendossier bij dat voldoet aan de wettelijke vereisten. Als cliënt heeft u het recht om inzage te verkrijgen in uw eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar bewaard. De therapeut waarborgt de vertrouwelijkheid van de gegevens die in het dossier worden opgeslagen. Geen enkele informatie zal zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden worden verstrekt.

Afspraken voor Behandelingen en Consulten

De therapeut zal gedurende de behandeling altijd de benodigde informatie over de therapie met de cliënt delen. De cliënt dient tijdens het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Onze therapieplannen omvatten meerdere consulten, waarbij elk consult begint en eindigt met een gesprek. Na elk consult wordt in overleg bepaald of de therapie wordt voortgezet.

De therapeut mag nooit mesologische handelingen verrichten zonder de expliciete toestemming van de cliënt. In het geval van een minderjarige cliënt of een cliënt onder voogdij/toezicht is toestemming vereist van de ouders, voogden, of toezichthouders.

Indien de mesologische behandeling niet geschikt of toereikend is, zal de therapeut de cliënt altijd correct doorverwijzen naar een collega-therapeut, arts, of een andere medische hulpverlener.

Kosten

Met ingang van 1 september 2023 bedraagt het tarief voor een mesologisch consult bij Praktijk voor Mesologie Albertine Mulder (€ 120,- intake, € 90,- vervolgconsult) per consult. Jeugd t/m 12 jaar tarief intake consult en vervolgconsult € 70,-.

Betaling

Facturen worden doorgaans per e-mail aan de cliënt verstuurd en zijn onderhevig aan de betalingsvoorwaarden van Praktijk voor Mesologie Albertine Mulder. U kunt deze voorwaarden vinden op onze website. De digitale factuur stelt u in staat om een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van uw aanvullende ziektekostenverzekering bij uw zorgverzekeraar aan te vragen. Betaling van het consult gebeurt na afloop van het consult, per pin of contant. Betaling per creditcard is niet mogelijk. Aanvullende kosten worden per bank betaald, met een betalingstermijn van 14 dagen.

Annulering

Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak te annuleren (Annuleren kan via mail, whatsapp of telefonisch, bij geen gehoor voicemail achterlaten). Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd, worden in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Vergoeding van de therapie

Praktijk voor Mesologie Albertine Mulder is aangesloten bij de NVVM, VBAG en de RBCZ en doet haar best om ervoor te zorgen dat de kosten van de mesologische consulten (gedeeltelijk) vergoed worden. Het is echter uw verantwoordelijkheid om voorafgaand aan een afspraak bij uw zorgverzekeraar te informeren of deze kosten in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding.

Bereikbaarheid

Praktijk voor Mesologie Albertine Mulder werkt uitsluitend op afspraak op maandag t/m zaterdag. Tijdens consulten is onze bereikbaarheid beperkt. Als u contact met ons opneemt, kunt u altijd uw naam, telefoonnummer en eventuele aanvullende informatie achterlaten op de voicemail. Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Op zaterdag, zondag en feestdagen is Praktijk voor Mesologie Albertine Mulder in principe niet bereikbaar. In geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden zal de therapeut u zo snel mogelijk informeren en een vervangende afspraak regelen.

Aansprakelijkheid

Voor klachten over de behandeling kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van het RM (Register Mesologie) of tot het SCAG (Geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve Zorg). De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van informatie aan de huisarts of specialist en voor het opvolgen van medische adviezen, inclusief het handhaven van voorgeschreven medicatie. De therapie van de therapeut is een inspanningsverplichting, en de therapeut geeft geen geneeskundige garanties af.

Mesologie is bedoeld als complementaire benadering naast de reguliere gezondheidszorg en is niet geschikt voor het stellen van medische diagnoses of de behandeling van ziekten. Het is daarom raadzaam dat uw huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klachten.

Hoewel Mesologie geen ongeneeslijke ziekten kan genezen, kan het wel een positieve bijdrage leveren aan het ondersteunen van uw gezondheid en welzijn, zowel tijdens als na een regulier behandelingstraject. Het voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met uw huisarts en/of specialist worden gewijzigd of gestaakt. In geval van twijfel is het belangrijk dat u contact opneemt met een huisarts en/of specialist.

U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw gezondheid. De therapeut streeft naar een inspanningsverplichting bij de uitvoering van haar dienstverlening en biedt geen medische garanties. De therapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor medische complicaties die zich voordoen, tenzij deze direct te wijten zijn aan ernstig nalatig handelen van de therapeut. De aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot de kosten van een consult en eventuele geadviseerde supplementen. De therapeut draagt geen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en samenstelling van de geadviseerde supplementen; hiervoor is de leverancier verantwoordelijk.

Beëindiging van de Behandeling

De behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Indien de cliënt de behandeling niet langer wenst voort te zetten, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de behandeling eenzijdig beëindigen met opgave van redenen en kan de cliënt indien nodig doorverwijzen naar een andere therapeut, arts, of medische hulpverlener.