Privacyverklaring Praktijk Albertine Mulder

Inleiding

Bij Praktijk Albertine Mulder, ook wel bekend als “Praktijk voor Mesologie Albertine Mulder”, hechten wij veel waarde aan uw privacy. Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en zorgen ervoor dat uw informatie vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorg wordt behandeld. Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG). Door het gebruik van onze website en/of onze diensten geeft u aan akkoord te gaan met hetgeen in deze privacyverklaring is opgenomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten van Praktijk Albertine Mulder. Voordat u uw eerste afspraak maakt, vragen wij u schriftelijk, door middel van een handtekening, akkoord te gaan met deze privacyverklaring.

Dossiervorming

Voor een optimale behandeling is het voor Praktijk Albertine Mulder noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Dit is een wettelijke verplichting die voortvloeit uit de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Inhoud van het dossier

Het dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en voorgestelde behandelingen. Daarnaast worden in het dossier gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor uw behandeling en die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn verkregen van andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, osteopaat, diëtist, enz.

Privacybescherming

Bij Praktijk Albertine Mulder doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen. Dit houdt onder andere in dat we:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens. En we zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Alleen Albertine Mulder heeft toegang tot de gegevens in uw dossier. Albertine heeft ook een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) met betrekking tot deze gegevens. De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij het afronden van de therapie of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik in geval van waarneming door een collega Mesoloog tijdens afwezigheid van uw therapeut. Deze waarnemer(s) zijn ook gebonden aan beroepsgeheim en dezelfde privacyregels.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Voor het opstellen van een advies-/receptenbrief en een factuur wordt een deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt. Voor verdere verwerking ten behoeve van de financiële administratie worden alleen uw voor- en achternaam gebruikt.

Wanneer Praktijk Albertine Mulder om andere redenen uw gegevens wil gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, zal dit alleen gebeuren na uw expliciete toestemming.

Bewaartermijn

Uw gegevens in het cliëntendossier worden 20 jaar bewaard, conform de WGBO.

Privacy met betrekking tot uw zorgnota

Op de zorgnota die u na uw afspraak ontvangt, staan gegevens die vereist zijn door zorgverzekeraars, zodat u deze nota bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Deze gegevens omvatten:

 • Factuurnummer;
 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • Uw geboortedatum;
 • Datum van de behandeling;
 • Een korte beschrijving van de behandeling;
 • De kosten van de consultatie.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens en dossier veilig te beheren, heeft Praktijk Albertine Mulder beveiligingsmaatregelen genomen. Dit omvat zowel organisatorische als technische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik:

 • Onze IT-systemen zijn beveiligd met sterke wachtwoorden en/of biometrische beveiliging.
 • Papieren dossiers worden veilig opgeborgen in een afgesloten archiefkast en een beveiligde ruimte.
 • Onze website is beveiligd met een SSL-certificaat.
 • De gegevens die in onze software worden gebruikt, zijn afdoende versleuteld.

Recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Als cliënt heeft u het recht om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien en om eventuele onjuistheden te corrigeren. U heeft ook het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, volgens de voorwaarden van de AVG en de WGBO. Neem hiervoor contact op met Praktijk Albertine Mulder.

Wijziging privacyverklaring

Praktijk Albertine Mulder behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen of te verbeteren.